top of page

INTEGRITETSPOLICY 

Policy avseende integritet, marknadsföring och behandling av personuppgifter

Version: 1.0

Senast uppdaterad: 2018-05-21

Denna policy beskriver hur Sightline Vision AB, organisationsnummer 556593-2315, 113 22 Stockholm, email: info@sightline.se, (”Sightline”, ”vi”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

Syftet med policyn

Vi värnar om din integritet och därför har vi upprättat denna policy. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar, samt hur du kan ta tillvara på dina rättigheter.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig, t.ex. för att leverera varor och/eller tjänster som du beställt, informera om våra erbjudanden samt rådge dig i val av produkter och tjänster, där vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs. Huvudsakligen behandlar vi dina personuppgifter i syfte att:

•            Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, leverans, fakturering och tillhandahållande av service och support under framtagning av produkter och tjänster samt efter leverans av dessa.

•            Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, såsom att besvara frågor

•            Marknadsföra oss och våra produkter och tjänster via e-post, SMS/MMS, post och telefon

•            Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben

•            Möjliggöra kommunikation med dig via post, e-post, telefon eller SMS/MMS

•            Möjliggöra erbjudanden, marknadsföring och eventinbjudningar via telefon, post, e-post samt SMS/MMS.

•            Förbättra vår webbsida, kundservice och kundsupport genom statistik

•            Följa lagstiftning, till exempel bokföringslagar

Uppgifterna används även i viss mån för marknadsanalyser, marknadsundersökningar, statistik och affärsuppföljning.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Vi behandlar inga känsliga personuppgifter utan ditt samtycke. Här följer exempel på vilka personuppgifter vi behandlar:

•            Namn

•            E-postadress

•            Adress

•            Telefonnummer till mobil och den affärsverksamhet du verkar i

•            Titel och ansvar/roll

•            Uppgifter som du registrerar självmant och frivilligt uppger i t.ex. mailkonversationer

•            Information om produkter, erbjudanden och nyhetsbrev som du varit intresserade av eller interagerat med

•            Möten du deltagit i

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Vi sparar dina personuppgifter i upp till sju år efter att du senast beställt eller fått leverans från oss eller varit i kontakt med oss. Det gör vi för att uppfylla bokföringslagen, för att uppfylla och för att kunna ge dig service och support på de produkter och tjänster vi levererat. Vi tar dock inte bort dig från våra nyhetsbrev automatiskt, då du där har möjlighet att själv välja att avprenumerera närsomhelst (via en länk i sidfoten i varje utskick) om du så önskar.

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan vi behandlar dina personuppgifter. Det gör vi genom att låta dig fylla i uttryckliga samtyckesklausuler i de fall behandlingen grundas på samtycke. Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

•            Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt

•            Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

•            Uppgifter som vi får från offentliga register

•            Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick

•            Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter

•            Uppgifter som vi får för att kunna skicka offert / teckna avtal gällande våra produkter och tjänster

•            Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida (läs mer om cookies längre ned)

Lagliga grunder för behandling av dina personuppgifter

Sightline baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder:

•            Vi försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandlar dina personuppgifter. Det gör vi genom att låta dig fylla i uttryckliga samtyckesklausuler i de fall behandlingen grundas på samtycke

•            För att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, t.ex. leverera produkter och tjänster som du beställt och kontakta dig för kommande projekt och när vi har nyheter att presentera. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi också uppgifter om dina köp, ditt beteende på vår webbsida och ditt intresse av olika produkter, för att kunna tillhandahålla personliga erbjudanden

•            Vi behandlar också dina personuppgifter p.g.a. rättslig förpliktelse. Det gäller t.ex. de uppgifter vi behöver för att uppfylla bokföringslagens krav. För att kunna följa upp genomförda projekt i efterhand

•            En del av den behandling av personuppgifter vi gör baseras på intresseavvägning. Det gäller t.ex. den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra produkter och tjänster samt för att göra en begränsad segmentering av kunder, t.ex. baserat på industri, företag eller roll

Dina rättigheter

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig. Vid radering av dina personuppgifter kan vi inte verifiera att du köpt produkter/tjänster av oss, och det gör t.ex. att vi inte längre kan erbjuda support.

Du har rätt att:

•            Begära ett registerutdrag av de personuppgifter vi har om dig.

•            Begära rättelse av dina personuppgifter.

•            Begära att vi raderar dina personuppgifter. Detta är endast möjligt om uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål de samlades in för. Det kan finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter, exempelvis p.g.a. bokföringslagstiftning. Eller att vi måste uppfylla krav i tex avtal med din arbetsgivare eller i projekt du deltagit i. Vi kommer då se till att dina personuppgifter endast behandlas av den anledning som krävs

Vänligen kontakta oss på info@sightline.se för att begära ett utdrag, en rättelse eller radering av dina personuppgifter.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Våra rutiner och arbetssätt säkerställer att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt, med skydd för intrång eller förstöring. Utgångspunkten är att endast personer inom vår organisation som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. Uppgifter sparas hos oss eller hos leverantör vi valt för datalagring (tex i molntjänster).

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi personuppgiftsbiträdesavtal, samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Cookies

Vi använder oss av cookies på vår webbsida. Det gör vi främst för att kunna tillhandahålla funktionalitet på vår webbsida. Vi använder även cookies för statistik.

Personuppgiftsansvarig

Sightline Vision AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Frågor?

Vänligen kontakta oss på info@sightline.se om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

bottom of page